นายกสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทยกล่าวเปิดเสวนากาแฟ เรื่อง โอกาสการพัฒนาและสร้างมูลค่ากาแฟไทย

นายกสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทยกล่าวเปิดเสวนากาแฟ เรื่อง โอกาสการพัฒนาและสร้างมูลค่ากาแฟไทย
ซึ่งจัดโดย สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สมาคมกาแฟและชาไทยและสถาบันวิจัยพืชสวน
เมื่อวันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 – 12.00 น.
ณ เวทีกลาง งาน Thailand Coffee tea & Drink 2022 และ Thailand Bakery &Ice Cream 2022
ฮอลล์ 99 ศูนย์ประชุมและนิทรรศการไบเทค บางนา กรุงเทพฯ โดยมีผู้ร่วมเสวนา ดังนี้
✴️ดร.ธีรวัฒน์ วงศ์วรทัต นายกสมาคมกาแฟและชาไทย
✴️คุณวรารัตน์ รัตนฐากุล สวนกาแฟไลฬ์สเปเชียลตี้ อุทยานห้วยน้้าดัง จังหวัด เชียงใหม่
✴️คุณมุจรินทร์ โอภาเส ประธานวิสาหกิจ ชุมชนพัฒนากาแฟนครเทิง จังหวัดเชียงราย
✴️คุณเอก สุวรรณโณ The First Valley Coffee Academy
คุณอนุวัฒน์กอบน้้าเพชร กระทรวงการคั่ว
✴️คุณศราวุธ เปรมจิต Founder and CEO สถาบันการเรียนรู้กาแฟพิเศษ (ประเทศไทย)
❇️ดำเนินการเสวนา โดย คุณปิยนุช นาคะ กรรมการสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย
โดยมีคณะกรรมการ​สมาคมฯร่วมการเสวนาฯในครั้งนี้ด้วย