คณะกรรมการบริหาร

คำสั่ง

สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย ที่  02/2565

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาและคณะกรรมการบริหารสมาคมปี  2565 – 2567

——————————————————————————-

 

ตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 -2564 เมื่อวันอังคารที่ 1 มีนาคม 2565 ของสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย ซึ่งที่ประชุมได้มีมติเลือก ดร.สุนทร พิพิธแสงจันทร์ ให้เป็นนายกสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย ระหว่างพ.ศ. 2565 – 2567

เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับ และเพื่อให้การบริหารของสมาคมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพของการบริหารงาน ของสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย จึงแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาและคณะกรรมการบริหารสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทยประจำปี    2565 -2567 ดังต่อไปนี้

นายกกิตติมศักดิ์ สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย
นายอนันต์ ดาโลดม

คณะกรรมการที่ปรึกษา

1. อธิบดีกรมวิชาการเกษตร
2. อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
3. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพืชสวน
4. นายกำธร เดชสกุลธร
5. รศ.วิจิตร วังใน
6. ดร.ณรงค์ โฉมเฉลา
7. ดร.สุรพงษ์ โกสิยะจินดา
8. ศาสตราจารย์สมเพียร เกษมทรัพย์
9. นายวิโรจน์ หิรัญยูปกรณ์
10. นายกองเอก เปล่งศักดิ์ ประกาศเภสัช
11. คุณหญิงประไพศรี พิทักษ์ไพรวัน
12. นางวัชรี จียาศักดิ์
13. นางสาววนิดา อังศุพันธุ์
14. นายมนตรี คงตระกูลเทียน
15. นายวีระศักดิ์ วงษ์สมบัติ
16. นายยรรยง ประเทืองวงศ์
17. นายวรเทพ สุภาดุลย์
18. ดร.วีระชัย ณ นคร
19. นายเปรม ณ สงขลา
20. ดร.ทรงพล สมศรี
21. ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ
22. ดร.กิตติ วิทูรวิทย์ลักษณ์
23. Mr. Robert Dixon
24. นายสกล มงคลธรรมากุล
25. รศ.ดร.จรรยา พุกกะเวส
26. นางพวงผกา คมสัน
27. นางสาวจารุณี เดส์แน็ช
28. ภญ.ดร.อาริญา สาริกะภูติ
29. นายบัญชา ฉันทดิลก
30. นายอภิสิทธิ์ ตันสกุล
31. ผศ.ดร.ณ นพชัย ชาญศิลย์
32. นายฐานันต์ จันทวงศ์
33. ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี
34. พลโท ดร.ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล
35. นายอรรณพ ทองคุ้ม
36. นายอุดม ฐิตวัฒนะสกุล

คณะกรรมการบริหาร

นายกสมาคมฯ ดร.สุนทร พิพิธแสงจันทร
อุปนายก นายวิรัช จันทรัศมี
นางลักขณา นะวิโรจน์
นางกนกรัตน สิทธิพจน์
นางสาวพรรณนีย์ วิชชาชู
เลขาธิการ ดร.เมธินี ศรีวัฒนกุล
เหรัญญิก นางเยาวลักษณ์ โสภณสกุลแก้ว
ฝ่ายทะเบียน นายสุรชา สิทธิชัย
สาราณียากร นางสาวพรรณนีย์ วิชชาชู
กรรมการฝ่าย
ต่างประเทศ
นางสุนิสา บุญญะปฏิภาค
กรรมการฝ่าย
ประชุม/
สัมมนา – วิชาการ
นางปิยนุช นาคะ
กรรมการฝ่าย
ทัศนศึกษา
นายไกรสิทธิ์ โรจนเกษตรชัย
 กรรมการกลาง นายสุพล ธนูรักษ์
นางสาวกฤชกมล ทองเพ็ง
ดร.เศรษฐพงศ์ เลขะวัฒนะ
รศ.ดร.พัชรียา บุญกอแก้ว
นางสาวอรทัย เอื้อตระกูล
นางมาริสา แสนกุลศิริศักดิ์
นายสุเมศวร เสนชู
นายอุดม วิบูลย์จรรยา
นายรัฐพล โพธิ์นิยม
 นางสาวมณฑกาฬ  ลีมา
นายศุภเชษฐ์ บุญประสพ
นายณัฐ กันตรัตนากุล

เจ้าหน้าที่สมาคม

ผู้จัดการสมาคม นางดวงรัตน์ ศิวสฤษดิ์
ผู้ช่วยผู้จัดการสมาคม นางสร้อยดาว วัฒธาจารุเกียรติ
ผู้ช่วยผู้จัดการสมาคม นางกาญจนา โยธารักษ์
เจ้าหน้าที่สมาคม นางนิตยา บูรณวิทย์
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 3 มีนาคม 2565
(ผศ.ดร.สุนทร พิพิธแสงจันทร)
นายกสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย