คณะกรรมการบริหาร

คำสั่ง

สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย ที่  4 /2560

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาและคณะกรรมการบริหารสมาคมปี  2560 – 2562

——————————————————————————-

 

ตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 เมื่อวันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2560 ของสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย ซึ่งที่ประชุมได้มีมติเลือก นายอนันต์   ดาโลดม ให้เป็นนายกสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย ระหว่างพ.ศ. 2560 – 2562

เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับ และเพื่อให้การบริหารของสมาคมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพของการบริหารงาน ของสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย จึงแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาและคณะกรรมการบริหารสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทยประจำปี     2560 – 2562 ดังต่อไปนี้

 

คณะกรรมการที่ปรึกษา

 1. อธิบดีกรมวิชาการเกษตร
 2. อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
 3. นายกำธร  เดชสกุลธร
 4. รศ.วิจิตร  วังใน
 5. ดร.ณรงค์  โฉมเฉลา
 6. ดร.สุรพงษ์  โกสิยะจินดา
 7. นายเกษม  จันทรประสงค์
 8. นายสมชาย  สุคนธสิงห์
 9. นายวิโรจน์  หิรัญยูปกรณ์
 10. นายกองเอกเปล่งศักดิ์  ประกาศเภสัช
 11. คุณหญิงประไพศรี  พิทักษ์ไพรวัน
 12. ดร.ประยูร  พลพิพัฒนพงศ์
 13. นางวัชรี  จียาศักดิ์
 14. นางสาววนิดา  อังศุพันธุ์
 15. นายมนตรี  คงตระกูลเทียน
 16. นายวีระศักดิ์  วงษ์สมบัติ
 17. นายชัยฤทธิ์  ดำรงเกียรติ
 18. นายจารุโรจน์  ด่านเกียรติก้อง
 19. นายยรรยง  ประเทืองวงศ์
 20. นายวรเทพ  สุภาดุลย์
 21. ดร.อุทัย  จารณศรี
 22. Mr. Robert  Dixon
 23. นายสกล  มงคลธรรมากุล
 24. ดร.สุนทร  พิพิธแสงจันทร์
 25. นางสาวจารุณี  เดส์แน็ช

 
คณะกรรมการบริหาร

นายกสมาคมฯ นายอนันต์ ดาโลดม
อุปนายก นายวิรัช จันทรัศมี
นางลักขณา นะวิโรจน์
ดร.กิตติ วิทูรวิทย์ลักษณ์
นางสาวพรรณนีย์ วิชชาชู
เลขาธิการ นางกนกรัตน์ สิทธิพจน์
รองเลขาธิการ ดร.เศรษฐพงศ์ เลขะวัฒนะ
เหรัญญิก นางเยาวลักษณ์ โสภณสกุลแก้ว
ฝ่ายทะเบียน นางดวงรัตน์ ศิวสฤษดิ์
สาราณียากร นางสาวพรรณนีย์ วิชชาชู
กรรมการฝ่าย
ต่างประเทศ
นางสุนิสา บุญญะปฏิภาค
กรรมการฝ่าย
ประชุม/
สัมมนา – วิชาการ
นางปิยนุช นาคะ
กรรมการฝ่าย
ทัศนศึกษา
นายไกรสิทธิ์ โรจนเกษตรชัย
กรรมการฝ่าย
ประชาสัมพันธ์
รศ.ดร.จรรยา พุกกะเวส
นางพวงผกา คมสัน
กรรมการฝ่าย
เทคโนโลยีและ
สารสนเทศ
ภญ.ดร.อาริญา สาริกะภูติ
กรรมการกลาง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพืชสวน
รศ.สุรวิช วรรณไกรโรจน์
นายสุพล ธนูรักษ์
นางสาวกฤชกมล ทองเพ็ง
นางวิไล อติชาตการ
นางสาววันเพ็ญ พิทักษ์กุล
นางมาริสา แสนกุลศิริศักดิ์
นายอภิสิทธิ์ ตันสกุล
นายนิวัติ ปากวิเศษ
นายรัฐพล โพธิ์นิยม
นางสาวลิ้นจี่ บุญมาก
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2560
(นายอนันต์ ดาโลดม)
นายกสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย