ระเบียบข้อบังคับ

วัตถุประสงค์ของสมาคม

 1. ส่งเสริม สนับสนุนวิชาการพืชสวนและวิชาการสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับพืชสวนให้ครบวงจร
 2. เป็นแหล่งแลกเปลี่ยนและเพิ่มพูนความรู้เรื่องพืชสวนในหมู่นักวิชาการ นักธุรกิจ เกษตรและผู้สนใจทั่วไป
 3. เป็นแหล่งบริการความรู้เรื่องพืชสวนแก่เกษตรกร และองค์กรต่างๆ ของรัฐและเอกชน ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับพืชสวนในประเทศไทย
 4. เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนและร่วมมือในการค้นคว้าและวิจัยปัญหาทางพืชสวนทั้งภายในและภายนอกประเทศ
 5. ส่งเสริมความสามัคคีระหว่างสมาชิก

 

สมาชิกของสมาคมมี 3 ประเภท คือ

 1. สมาชิกสามัญ ได้แก่ นักวิชาการ ข้าราชการ หรือนักธุรกิจที่ทำงานและปฏิบัติงานเกี่ยวกับพืชสวนองค์กร หรือสถาบันที่สนใจกิจกรรมเกี่ยวกับพืชสวน บริษัท ร้านค้า บุคคลที่สนใจสนับสนุนสมาคม ซึ่งเสียค่าบำรุงเป็นรายปีหรือตลอดชีพ ถ้าเสียค่าบำรุงตลอดชีพให้เรียกว่า สมาชิกสามัญตลอดชีพ
 2. สมาชิกวิสามัญ ได้แก่ นักเรียน นิสิต หรือนักศึกษาซึ่งกำลังศึกษาอยู่ และมีอายุไม่เกิน 25 ปี
 3. สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่ บุคคลที่คณะกรรมการสมาคม หรือสมาชิก เห็นสมควรเชิญมาเป็นสมาชิกเพื่อเป็นเกียรติแก่สมาคม

 

การเข้าเป็นสมาชิก

 1. บุคคลหรือสถาบันตามข้อ 1 และ 2 ประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสมาคม ให้ยื่นใบสมัครตามแบบและวิธีการของสมาคม พร้อมด้วยค่าธรรมเนียม และค่าบำรุง ต่อเลขาธิการสมาคม
 2. สมาชิกกิตติมศักดิ์ ให้มีการเสนอชื่อเพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการสมาคม

 

ค่าธรรมเนียมและค่าบำรุง

 1. ค่าธรรมเนียมแรกเข้าเป็นสมาชิกรายละ 100 บาท ยกเว้นสมาชิกวิสามัญและสมาชิกกิตติมศักดิ์
 2. สมาชิกสามัญเสียค่าบำรุงรายละ 200 บาท ต่ออายุสมาชิก 1 ปี
 3. สมาชิกสามัญตลอดชีพเสียค่าบำรุงรายละ 3,000 บาท
 4. สมาชิกวิสามัญเสียค่าบำรุงรายละ 50 บาท ต่ออายุสมาชิก 1 ปี
 5. สมาชิกกิตติมศักดิ์ ไม่ต้องเสียค่าบำรุงการชำระค่าบำรุงให้ถือตามปีปฏิทิน

 

การขาดจากสมาชิกภาพจะหมดสภาพเมื่อ

 1. ตาย
 2. ลาออก
 3. ทำความเสื่อมเสียและไม่เคารพต่อระเบียบข้อบังคับของสมาคมและที่ประชุมใหญ่ลงคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งให้ขาดจากสมาชิกภาพ สมาชิกดังกล่าวไม่อยู่ในเกณฑ์ที่จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกได้อีก
 4. ขาดส่งค่าบำรุง และเพิกเฉยต่อหนังสือเตือนของสมาคม

 

สิทธิของสมาชิก

 1. สิทธิประดับเครื่องหมาย ซึ่งสมาคมเป็นผู้จำหน่ายให้
 2. สิทธิได้รับวารสารทางวิชาการของสมาคม
 3. สิทธิเข้าร่วมประชุมทางวิชาการ ร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่สมาคมจัดขึ้นตามกฎเกณฑ์ที่กำหนด
 4. สิทธิเข้าร่วมกันประชุมใหญ่ และการอภิปรายในปัญหา หรือญัตติใดๆ เพื่อความก้าวหน้าของสมาคม
 5. สมาชิกสามัญและสมาชิกสามัญตลอดชีพเท่านั้นที่มีสิทธิได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการสมาคม

 

หน้าที่ของสมาชิก

 1. ส่งเสริมปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ของสมาคม
 2. ช่วยเหลือและรักษาเกียรติคุณของสมาคม
 3. ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของสมาคม
 4. ให้ความร่วมมือในการเป็นกรรมการ และในการดำเนินงานกิจกรรมที่สมาคมจัดขึ้น