ติดต่อเรา

สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย

เลขที่ 50 กรมวิชาการเกษตร ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทร. 02 940 6578 โทรสาร. 02 940 6579

Email: nhc12th@gmail.com