ประวัติก่อตั้งสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย

สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย  ได้จดทะเบียนจัดตั้งเป็นสมาคมฯ  เมื่อวันที่  30  พฤศจิกายน  2527  โดยมีนายยุกติ  สาริกะภูติ  อดีตปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เป็นนายกสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทยคนแรก  มีคณะกรรมการดำเนินงาน  15   คน  โดยดำรงตำแหน่งอยู่ได้คราวละ  2  ปี  และให้มีการประชุมสามัญดำเนินการเลือกตั้งนายกสมาคมเพื่อดำเนินการใหม่ต่อไป

สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม  สนับสนุนวิชาการพืชสวนและวิชาการสาขาอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับพืชสวนให้ครบวงจร  เพื่อเป็นศูนย์แลกเปลี่ยนและเพิ่มพูนความรู้เรื่องพืชสวนในหมู่นักวิชาการ  นักธุรกิจ  เกษตรกรและผู้สนใจทั่วไป  เป็นสถานที่บริการความรู้เรื่องพืชสวนแก่เกษตรกรและองค์กรต่าง ๆ  ของรัฐบาลและเอกชนที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับพืชสวนในประเทศไทย  เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนและร่วมมือในการค้นคว้าและวิจัยปัญหาทางพืชสวนทั้งภายในและนอกประเทศ  และเป็นการส่งเสริมความสามัคคีระหว่างสมาชิกด้วย

สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย  มีนโยบายและมาตรการดำเนินงาน  เพื่อเสริมสร้างบทบาทของสมาคมฯ ให้กว้างขวางมากขึ้น  ได้จัดระเบียบบริหารงานให้เป็นเอกเทศ  ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับสมาคมพืชสวนนานาชาติโดยครอบคลุมงานพืชสวนทุกด้าน  สำหรับกิจกรรมที่สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทยดำเนินการ  มีดังต่อไปนี้

  • เป็นศูนย์กลางบริการข้อมูลวิชาการพืชสวนและพบปะแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างสมาชิก
  • ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เช่น  กรมวิชาการเกษตร  กรมส่งเสริมการเกษตร  มหาวิทยาลัย
    และสถาบันการศึกษาต่าง ๆ  และภาคเอกชน  จัดสัมมนาและฝึกอบรมวิชาการต่าง ๆ  เกี่ยวกับพืชสวน
  • เพื่อเผยแพร่ความรู้เทคโนโลยีให้แก่สมาชิกและผู้สนใจทั่วไป
  • จัดพิมพ์วารสารสมาคมพืชสวน เพื่อเผยแพร่ความรู้  ข่าวความเคลื่อนไหว  ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีด้านต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับพืชสวนทั้งในและต่างประเทศ  ตลอดทั้งข้อมูลด้านวิชาการการผลิตและการตลาด  เพื่อตอบสนองความต้องการของสมาชิกและผู้สนใจทั่วไป
  • จัดทัศนศึกษาทั้งในและต่างประเทศเพื่อนำสมาชิกและผู้สนใจ ทัศนศึกษาและท่องเที่ยวดูงานภาคการเกษตร  สถานที่ที่ให้ความรู้และเป็นประโยชน์ต่อสมาชิก
  • จัดนิทรรศการการเกี่ยวกับข้อมูลพืชสวนใหม่ ๆ  ในงานประชุม  งานแสดงที่เกี่ยวข้องกับพืชสวนที่ได้รับหนังสือเชิญหรือขอความร่วมมือมายังสมาคมฯ

ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ  โดยคำนึงถึงประโยชน์ที่สมาชิกฯ จะได้รับมากที่สุดเป็นสำคัญ  และสมาคมฯจะมีการประชุมใหญ่ของสมาคมพืชสวนเป็นประจำทุกปี  เพื่อสมาชิก  จะได้พบปะแลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการและประสบการณ์ซึ่งกันและกันอีกด้วย