วันที่ 30 สิงหาคม 2565 สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทยได้นำคณะกรรมการและที่ปรึกษาเยี่ยมชมโครงการ Still Young Farm เขตทวีวัฒนา การแปรรูปสมุนไพรที่ NAP Biotec Company และชมสวนกล้วยไม้ ณ Air Orchid อ.บางเลน จ.นครปฐม