ประชุม การพัฒนาอุตสาหกรรมกาแฟไทยในอาเซียน ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 15-16 พฤษภาคม 2560 นายอนันต์ ดาโลดม นายกสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย ได้นำคณะกรรมการจัดการประชุมการพัฒนาอุตสาหกรรมกาแฟไทยในอาเซียน ครั้งที่ 1 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-25 พฤศจิกายน 2561 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ จังหวัดเชียงใหม่ เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยว สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ ผู้อำนวยการสำนักงานวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ และเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อประชาสัมพันธ์และขอรับการสนับสนุนการจัดประชุมในครั้งนี้