สัมมนาเรื่อง “อนาคตเกษตรประเทศไทย” และการประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. 2558 และพ.ศ. 2559

สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย ได้สัมมนาเรื่อง “อนาคตเกษตรประเทศไทย” และการประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. 2558 และพ.ศ. 2559 เมื่อวันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.00-18.00 น. ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ พร้อมกันนี้ สมาคมฯได้มอบประกาศเกียรติคุณให้กับบุคคลที่มีคุณูปการต่อวงการพืชสวนของประเทศไทย จำนวน 2 ท่าน ดังนี้ ศาสตราจารย์ระพี สาคริก เป็นผู้มีคุณูปการด้านการพัฒนากล้วยไม้ไทย และ ดร.ณรงค์ โฉมเฉลา เป็นผู้มีคุณูปการด้านการส่งเสริมการบริโภคน้ำมันมะพร้าว