ขอขอบพระคุณ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา)

 

ขอขอบพระคุณ

ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา)

ที่ให้ที่ยืนแก่เกษตรกร

 

นายอนันต์  ดาโลดม

นายกสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย

23 สิงหาคม 2561

 

ตามที่ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา) ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาสารเคมีกำจัดศัตรูพืชที่มีความเสี่ยงสูง เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการ จำนวน 21 คน มีผู้แทนภาคเกษตร และเกษตรกร ซึ่งคัดค้านการยกเลิกหรือจำกัดการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชทั้ง 3 ชนิด คือ พาราควอต คลอร์ไพริฟอส และไกลโฟเซต โดยผู้แทนภาคเกษตร และเกษตรกร ประกอบด้วย

  1.   นายอุทัย  สอนหลักทรัพย์

ประธานสภาเครือข่ายยางและสถาบันเกษตรกรยางพาราแห่งประเทศไทย

  1.   คุณสุกรรณ  สังข์วรรณะ

เกษตรกรมืออาชีพ

  1. คุณอัญชุลี  ลักษณ์อำนวยพร

ประธานเครือข่ายอาสาคนรักแม่กลอง

  1.   คุณนิพนธ์  เอี่ยมสุภาษิต

นายกสมาคมเทคโนโลยีชีวภาพสัมพันธ์

  1. นายอนันต์  ดาโลดม

นายกสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย

 

คณะกรรมการชุดนี้ ได้ประชุมเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00-12.30 น. ณ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล  ซึ่งมีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (ท่านสุวพันธุ์  ตันยุวรรธนะ) เป็นประธานในที่ประชุม  ผมมีความประทับใจในตัวท่านรัฐมนตรีสุวพันธุ์อย่างมาก เพราะ

  1. ท่านมาประชุมตรงต่อเวลา
  2. ท่านให้โอกาสแก่ทุกคนที่เข้าประชุมอย่างเท่าเทียมกัน
  3. ท่านมีความเข้าใจในประเด็นและความขัดแย้งที่เกิดขึ้น และกำหนดแนวทางในการประชุมให้ดำเนินไปด้วยความราบรื่น มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ภารกิจหน้าที่ และเป้าหมายเป็นไปตามคำสั่งสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

 

เวทีนี้ ทำให้ผู้แทนเกษตรกร และเกษตรกร โดยเฉพาะ คุณอุทัย  สอนหลักทรัพย์ คุณสุกรรณ  สังข์วรรณะ และคุณอัญชุลี  ลักษณ์อำนวยพร ได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็น ให้ข้อมูลจากประสบการณ์ในการทำการเกษตรมายาวนานด้วยความสุภาพ นอบน้อม มีเหตุมีผล ทำให้ผมมีความมั่นใจว่าพี่น้องเกษตรกรได้มีตัวแทนที่ดี มีคุณภาพและเหมาะสมที่สุดอยู่ในเวทีแห่งนี้ ส่วนผมและ ดร.นิพนธ์  เอี่ยมสุภาษิต ได้เสนอต่อที่ประชุมจะเป็นข้อมูลตามหลักการทางวิชาการและนำเสนอตามอำนาจหน้าที่ที่ได้กำหนดไว้ และผมเองได้เสนอเอกสารเพื่อให้บันทึกไว้ในการประชุมเพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด

 

นี่คือสิ่งที่ผมและตัวแทนพี่น้องเกษตรกร รวม 5 ท่าน ขอขอบพระคุณ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา) เพราะถ้าท่านไม่แต่งตั้งพวกเรา พวกเราคงไม่มีโอกาสเข้าไปชี้แจงให้เหตุผล เพราะในเวทีอื่น พวกเราแทบไม่มีโอกาสได้พูด ได้แสดงความคิดเห็นเท่ากับที่ประชุมแห่งนี้ เพราะท่านประธานให้โอกาสทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน เพราะสื่อมวลชน ไม่ว่าจะเป็นหนังสือพิมพ์ สถานีวิทยุโทรทัศน์ สื่อ Social Media ส่วนใหญ่ จะมองภาคเกษตรไทยไปในแง่ลบตามที่ได้ถูกสร้างกระแสขึ้นมาในสังคม เพื่อให้ได้เป้าหมายของตัวเองโดยไม่คำนึงถึงวิธีการ จนพวกเราแทบจะไม่มีที่ยืนอีกแล้ว

 

“เสียงเรียกร้องของเกษตรกรจะไม่แผ่วเบา

เหมือนกับเสียงลมที่พัดต้องยอดสนบนดอยอินทนนท์อีกต่อไป”

ขอขอบพระคุณ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา) ด้วยความเคารพ

********************************************************************