แก้วเจ้าจอม

 

แก้วเจ้าจอม
Guaiacum officinale Linn.

 

                พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้พันธุ์ไม้ต้นนี้มาเมื่อคราเสด็จฯ ประพาสประเทศอินเดีย และนำมาปลูกไว้ในวังสวนสุนันทา ปัจจุบันคือ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พืชต้นนี้ เป็นพันธุ์ไม้ที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ และมีอายุมากกว่า 100 ปี เป็นไม้ต้นขนาดเล็ก ใบประกอบ มีใบย่อย 2 คู่ ศ. ดร. เต็ม  สมิตินันทน์ ได้ตั้งชื่อไม้ต้นนี้ว่า “แก้วเจ้าจอม” ภายหลังมีผู้นำเข้าชนิดใบประกอบ 3 คู่ ปลูกไว้ที่เรือนปลูกพืชทดลอง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ลักษณะทรงต้นและดอกสง่าและสวยงามเช่นเดียวกับชนิด 2 ใบ