News & Information

เมื่อวันที่​ 20​เมษายน​2566​ นายกสมาคมพืชสวน​แห่ง​ประเทศไทย​ได้เข้าชมศูนย์ฝึกอบรมโดรนของเครือบริษัทเฟยหู่ หรือ กองพันเสือบิน ณ​ นครคุนหมิง​สาธารณรัฐ​ประชาชน​จีน​

เมื่อวันที่​ 20​เมษายน​2566​ นายกสมาคมพืชสวน​แห่ง​ประเทศไทย​ได้เข้าชมศูนย์ฝึกอบรมโดรนของเครือบริษัทเฟยหู่ หรือ กองพันเสือบิน ณ​ นครคุนหมิง​สาธารณรัฐ​ประชาชน​จีน​

เมื่อวันที่​ 20​เมษายน​2566​ นายกสมาคมพืชสวน​แห่ง​ประเทศไทย​ได้เข้าชมศูนย์ฝึกอบรมโดรนของเครือบริษัทเฟยหู่ หรือ กองพันเสือบิน ณ​ นครคุนหมิง​สาธารณรัฐ​ประชาชน​จีน​
การนำโดรนไปใช้ในการพัฒนาการเกษตรแบบอัจฉริยะเป็นสิ่งที่จำเป็น โดยการมีความร่วมมือในรูปแบบการเป็นหุ้นส่วนจากการเข้าร่วมในสมาคมโดรนของกองพันเสือบิน ซึ่งอยู่ในเครือบริษัทเฟยหู่ของจีนที่กำลังขยายบทบาทมี่สอดคล้องกับการดำเนินการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลทางการเกษตร มึการจัดนิทรรศการและการแข่งขันการใช้โดรนเพื่อดึงดูดเยาชนคนรุ่นใหม่ให้สนใจในเทคโนโลยีสมัยใหม่ อันจะนำไปสู่การแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีของการใช้โดรนด้านการเกษตรร่วมมือกันจัดทำตำราการเรียนการสอนเกี่ยวกับโดรน เพื่อความก้าวในประยุกต์ใช้ด้านเทคโนโลยีการเกษตร
สมาคมพืชสวน​แห่ง​ประเทศไทย​ขอขอบคุณ​ ท่านรองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร (นายภัสชญภณ หมื่นแจ้ง) ที่ได้ให้เกียรติกล่าวเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ขั้นตอนและเอกสารการส่งออกผักและผลไม้ไปต่างประเทศ​

สมาคมพืชสวน​แห่ง​ประเทศไทย​ขอขอบคุณ​ ท่านรองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร (นายภัสชญภณ หมื่นแจ้ง) ที่ได้ให้เกียรติกล่าวเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ขั้นตอนและเอกสารการส่งออกผักและผลไม้ไปต่างประเทศ​

วันที่ 15 – 16 กุมภาพันธ์ 2566​ ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา​ กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร
กรมวิชาการเกษตร​ การอบรมเชิงปฎิบัติการครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากกรมวิชาการเกษตร กรมการค้าต่างประเทศ กรมศุลกากร สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย (TACBA) และวิทยากรจากสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย
ผู้ลงทะเบียนเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ ได้แก่ เกษตรกร ผู้ประกอบการ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานบริษัทส่งออก นิสิตนักศึกษา และผู้สนใจส่งออกผักผลไม้ไปต่างประเทศ จำนวน 84 คน
สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย ขอเชิญประชุมเสวนาเรื่องการเตรียมความพร้อมส่งออกทุเรียนไปประเทศจีน

สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย ขอเชิญประชุมเสวนาเรื่องการเตรียมความพร้อมส่งออกทุเรียนไปประเทศจีน

ในวันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 9:00 – 12:00 น .ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร กรุงเทพฯ และผ่านระบบ zoom Meeting ID 3997355099 Passcode 112233 และเชิญฟัง Lunch Talk เรื่อง ปฏิบัติการวิจัยเพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการมาตรฐานผลทุเรียนไทย ด้วยการเกษตรแม่นยำผ่านระบบ IOT เวลา 12.00-13.00 น.
ลงทะเบียนภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566
ตาม​ QR​code