News & Information

ISHS Honorary Membership Award

ISHS Honorary Membership Award

ISHS Honorary Membership Award
นำเสนอโดย : ดร.อนันต์ ดาโลดม
เรียบเรียงโดย : สุนิสา บุญญะปฏิภาค

#รางวัลสมาชิกกิตติมศักดิ์ของสมาคมพืชสวนระหว่างประเทศ (ISHS Honorary Membership Award) เป็นรางวัลประเภทหนึ่งของ ISHS (International Society for Horticultural Science) ที่พิจารณามอบให้แก่สมาชิก ISHS ที่เป็นผู้สนับสนุนกิจกรรมและช่วยเหลืองานต่าง ๆ ของ ISHS
มาโดยตลอด จนมีผลงานโดดเด่นเป็นที่ยอมรับจาก ISHS ซึ่งที่ประชุมสมัชชาใหญ่ของ ISHS จะเป็น
ผู้แต่งตั้งบุคคลที่เห็นสมควรได้รับรางวัล ตามผลการอนุมัติของที่ประชุมสภา ISHS บนพื้นฐานการประเมิน
ผลงานและข้อคิดเห็นของคณะกรรมการพิจารณารางวัลของ ISHS โดยผู้ได้รับรางวัลจะได้รับมอบประกาศนียบัตรและมีสถานะเป็นสมาชิก ISHS ตลอดชีพ
สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทยเป็นสมาคมวิชาชีพหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญในเวทีระหว่างประเทศ ได้รับการยอมรับจากพันธมิตรในสมาคมพืชสวนของประเทศต่าง ๆ ในระยะเวลาที่ผ่านมาสมาคมฯ ได้รับการติดต่อจากพันธมิตรต่างชาติให้ดำเนินการสนับสนุนบุคลากร รวมถึงภาคเอกชนที่มีผลงานดีเด่น
ในแวดวงพืชสวนเพื่อเสนอเข้ารับรางวัลต่าง ๆ ของ ISHS เมื่อประมาณกลางเดือนตุลาคม 2564 สมาคมฯ ได้รับการติดต่อจากศาสตราจารย์กิตติคุณ Roderick Drew อดีตนายก ISHS ในช่วงปี 2557 – 2561 ปัจจุบันดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์กิตติคุณ มหาวิทยาลัย Griffith เมืองบริสเบน รัฐควีนส์แลนด์ ประเทศออสเตรเลีย
ขอความร่วมมือจากสมาคมฯ ให้พิจารณาสนับสนุนผู้แทนจากภูมิภาคเอเชียที่เป็นสมาชิก ISHS และได้ปฏิบัติงานช่วยเหลือกิจกรรมต่าง ๆ ของ ISHS อย่างเข้มแข็ง จำนวน 2 คน คือ ดร. ทรงพล สมศรี ที่ปรึกษาสมาคมฯ จากประเทศไทย และ Prof. Zhen Hai-Han อุปนายกสมาคมพืชสวนแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อเสนอชื่อรับรางวัลสมาชิกกิตติมศักดิ์ของ ISHS เนื่องจากเห็นว่าปัจจุบันยังมีสมาชิกกิตติมศักดิ์ของ ISHS
ที่อยู่ในภูมิภาคเอเชียจำนวนน้อย เมื่อเทียบกับภูมิภาคอื่น ๆ เช่น ยุโรป อเมริกา นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย เป็นต้น โดยในภูมิภาคเอเชียผู้ที่ได้รับรางวัลส่วนใหญ่เป็นชาวญี่ปุ่น ซึ่งมีจำนวนรวม 3 คน
ดร.อนันต์ ดาโลดม นายกสมาคมฯ ในสมัยนั้นได้พิจารณาแล้วเห็นเป็นโอกาสอันดีที่ที่ปรึกษาสมาคมฯ คือ ดร. ทรงพล สมศรี ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งทำงานด้านวิชาการใกล้ชิดกับ ISHS ในบทบาทต่าง ๆ มาเป็นระยะเวลานาน จะได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับรางวัลดังกล่าว จึงได้จัดส่งหนังสือสนับสนุนจากสมาคมฯ ไปยัง
Mr. Peter Vanderborght, Executive Director ของ ISHS เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2564 จวบจนเวลาผ่านไปเกือบ 1 ปี สมาคมฯ จึงได้รับทราบข่าวที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งว่าได้มีการประกาศมอบรางวัลสมาชิกกิตติมศักดิ์
ของ ISHS แก่ ดร. ทรงพล สมศรี ในที่ประชุมสมัชชาใหญ่ของ ISHS เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2565
ณ เมือง Angers ประเทศฝรั่งเศส ซึ่งเป็นช่วงของการจัดประชุม International Horticultural Congress 2022 (IHC2022) โดย ISHS จะจัดส่งประกาศนียบัตรมาให้ ดร. ทรงพล สมศรี ในโอกาสต่อไป
ดร. ทรงพล สมศรี เป็นสมาชิกสภา ISHS ในฐานะผู้แทนประเทศไทยเป็นเวลา 16 ปี และสนับสนุน ส่งเสริมงานของ ISHS มาตลอด 20 ปี ในฐานะผู้จัดประชุม ผู้ร่วมจัดประชุม กรรมการจัดประชุม กรรมการวิชาการ วิทยากรรับเชิญ ผู้ตรวจ proceedings ในการประชุม สัมมนานานาชาติต่าง ๆ ของ ISHS รวมทั้ง ตีพิมพ์ผลงานวิจัยหลากหลายเรื่องราวในหนังสือ Acta Horticulturae ของ ISHS
นอกเหนือจากการสนับสนุน ดร.ทรงพล สมศรี แล้ว สมาคมฯ ยังมีบทบาทสนับสนุนพันธมิตรในสมาคมพืชสวนแห่งประเทศญี่ปุ่น และบริษัทเอกชนของประเทศญี่ปุ่น ให้ได้รับรางวัลอันทรงคุณค่าประเภทต่าง ๆ ของ ISHS คือ Prof. Dr. Koki Kanahama อดีตนายกสมาคมพืชสวนแห่งประเทศญี่ปุ่น ได้รับรางวัลสมาชิกกิตติมศักดิ์ของ ISHS ในปี 2559 บริษัท Suntory Flowers Ltd. ได้รับรางวัล ISHS Horticulture Innovation ในปี 2559 และ Prof. Dr. Ryutaro Tao กรรมการสมาคมพืชสวนแห่งประเทศญี่ปุ่น และประธานจัดประชุม IHC2026 ได้รับรางวัล ISHS Fellow Member ในปี 2564
นับเป็นอีกบทบาทหนึ่งของสมาคมฯ ที่ได้สนับสนุนให้บุคลากรของสมาคมฯ ตลอดจนเครือข่ายวิชาชีพในวงการพืชสวนในต่างประเทศได้รับรางวัลอันทรงเกียรติต่าง ๆ จาก ISHS สมาคมฯ ขอร่วมแสดงความยินดีกับ ดร. ทรงพล สมศรี สำหรับรางวัลสมาชิกกิตติมศักดิ์ของ ISHS ที่ได้รับในครั้งนี้ ซึ่งถือเป็นเกียรติประวัติแก่ทั้งตนเอง และประเทศชาติ ซึ่งชื่อของ ดร. ทรงพล สมศรี จะได้รับการบันทึกไว้ในทำเนียบสมาชิกกิตติมศักดิ์ของ ISHS ในฐานะผู้แทนประเทศไทยคนแรก และผู้แทนจากภูมิภาคเอเชียเพิ่มขึ้นอีก 1 คน นอกเหนือจากประเทศญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี และอินเดีย
Congratulations !!!

การเสาวนามะพร้าวส่งออก

การเสาวนามะพร้าวส่งออก

การเสวนามะพร้าวส่งออก

สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย กรมวิชาการเกษตร​ สมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป ชมรมอนุรักษ์​และพัฒนาน้ำมันมะพร้าวแห่ง​ประเทศไทย​และเคหการเกษตรได้จัดเสวนาเกี่ยวกับมะพร้าวส่งออกใน 2 หัวข้อ เมื่อวันที่​ 22​ สิงหาคม​2565 โดยมีรองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ดร.สมบัติ ตงเต๊า ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการเสวนาฯ ณ​ ห้องประชุมสถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร คือ
1 ส่งออกมะพร้าวน้ำหอมไม่มี GAPไม่ได้แล้ว
2 GAP monkey free plus สำหรับมะพร้าวแกงส่งออก
โดยในช่วงแรกเป็นการเสวนาเรื่อง GAPไม่มีไม่ได้แล้ว เจ้าของล้งส่งออกทั้ง 2 ราย. (บริษัทเอแอนด์เจมะพร้าวไทย และมังกรทิพย์)ได้ให้ข้อมูลความต้องการมะพร้าวของตลาดโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งจีน จากนั้นคุณชัยสิทธิ์ รินเกลื่อน หัวหน้าด่านตรวจพืชแหลมฉบังพูด เรื่อง e-phyto ตามด้วย ผอ. ดาวรุ่ง คงเทียน ผอ.ศวพ ราชบุรี ได้รายงานผลการตรวจ GAP แปลงมะพร้าวของพื้นที่จังหวัดราชบุรี นครปฐม สมุทรสาคร คุณดวงสมร พฤฑฒิกุล เกษตรจังหวัดราชบุรี รายงานภาพรวมของการผลิตมะพร้าวในจังหวัดราชบุรีจากนั้น คุณจรัญเจริญทรัพย์ เกษตรกร แปลงใหญ่ซึ่งได้พาเกษตรกรมาด้วยหลายคนได้พูดถึงความพร้อมของเกษตรกรในขอรับการตรวจแปลง
ช่วงที่ 2 เป็นเรื่องผลิตภัณฑ์มะพร้าวกะทิ มีอุปสรรคในการส่งออกไปขายในห้าง โดยเฉพาะที่ประเทศทางยุโรปและอเมริกายโดยอ้างว่าไทยใช้ลิงเก็บมะพร้าวเป็นการทรมานสัตว์ ซึ่งทางคุณเกียรติศักดิ์ เทพผดุงพร สมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป ได้ให้ข้อมูล จากนั้น คุณพิทยวัฒน์ อ่อนทองหลาง ผอ. กพม กรมวิชาการเกษตรได้ชี้แจงถึงร่างมาตรการต่างๆ ที่กรมวิชาการเกษตร คิดและพยายามช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ส่งออก คุณวิไลวรรณ ทวิชศรี ผอ.ส่วนพืชสวนอุตสาหกรรม สวส.ได้ชี้แจงมาตรการเพื่อสนับสนุนเกษตรกรในการทำ GAP Monkey Free Plus ของกรมวิชาการเกษตรซึ่งจะช่วยรับรองให้เกิดความมั่นใจตอบสนองกลุ่มลูกค้าที่มีความต้องการมะพร้าวโดยไม่ใช้ลิงได้
นอกจากการสนับสนุนการรับรอง GAP Monkey Free Plus ให้ได้อย่างรวดเร็ว เพียงพอต่อตลาดส่งออกแล้ว กรมวิชาการเกษตรสนับสนุนการตรวจแปลง GAP ให้มะพร้าวน้ำหอมที่มีศักยภาพการส่งออกสูงคาดว่าถึงกว่าปีละ 35,000 ล้านบาท ให้เกษตรกรได้รับการรับรองเช่นเดียวกับมะพร้าวแกง โดยขอให้สมาคมพืชสวนฯ ส่งรายชื่อเกษตรกรที่ต้องการขอรับรองมาตรฐาน ส่งให้กรมวิชาการเกษตร เพื่อดำเนินการให้โดยเร็ว และรับข้อเสนอไปพิจารณาหาแนวทางการรับรองที่รวดเร็วให้แก่เกษตรกรที่มีการผลิตได้คุณภาพมาแล้วอย่างต่อเนื่อง เช่น ลดจำนวนและขั้นตอนเอกสาร ลดขั้นตอนการตรวจแปลง การยืดอายุใบรับรองจาก 3 ปีเป็น 5 ปี เป็นต้น
การเสวนามะพร้าวนี้เน้นการทำงานร่วมกันทุกภาคส่วนเพื่อลดปัญหาอุปสรรค ด้าน สุขอนามัยและสุขอนามัยพืชและลดอุปสรรคการส่งออกมะพร้าวและผลิตภัณฑ์ค่ะ
ขอเป็นกำลังใจให้เกษตรกร ผู้ส่งออกและเจ้าหน้าที่กรมวิชาการเกษตรทุกๆท่านนะคะ มาดูบรรยากาศกันค่ะ

 

ส​มาคมพืชสวน​แห่ง​ประเทศไทย​ขอเชิญ​ร่วม​การแข่งขัน​โบว์ลิ่ง​ฯ​ ในวันเสาร์​ที่​ 29​ ตุลาคม​2565​ เวลา​ 08.00-13.00 น.​ ณ​เมเจอร์​โบว์ล​ รัชโยธิน

ส​มาคมพืชสวน​แห่ง​ประเทศไทย​ขอเชิญ​ร่วม​การแข่งขัน​โบว์ลิ่ง​ฯ​ ในวันเสาร์​ที่​ 29​ ตุลาคม​2565​ เวลา​ 08.00-13.00 น.​ ณ​เมเจอร์​โบว์ล​ รัชโยธิน

ดาวโหลดใบสมัคร