News & Information

สัมมนาเรื่อง “อนาคตเกษตรประเทศไทย” และการประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. 2558 และพ.ศ. 2559

สัมมนาเรื่อง “อนาคตเกษตรประเทศไทย” และการประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. 2558 และพ.ศ. 2559

สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย ได้สัมมนาเรื่อง “อนาคตเกษตรประเทศไทย” และการประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. 2558 และพ.ศ. 2559 เมื่อวันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.00-18.00 น. ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

(อ่านต่อ…)

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพ ดร.ยุกติ สาริกะภูติ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพ ดร.ยุกติ สาริกะภูติ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพ ดร.ยุกติ สาริกะภูติ ประธานที่ปรึกษาสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย ในวันอาทิตย์ที่ 30 เมษายน 2560 เวลา 17.30 น.

(อ่านต่อ…)