News & Information

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพ ดร.ยุกติ สาริกะภูติ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพ ดร.ยุกติ สาริกะภูติ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพ ดร.ยุกติ สาริกะภูติ ประธานที่ปรึกษาสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย ในวันอาทิตย์ที่ 30 เมษายน 2560 เวลา 17.30 น.

(อ่านต่อ…)