เมื่อวันที่​ 20​เมษายน​2566​ นายกสมาคมพืชสวน​แห่ง​ประเทศไทย​ได้เข้าชมศูนย์ฝึกอบรมโดรนของเครือบริษัทเฟยหู่ หรือ กองพันเสือบิน ณ​ นครคุนหมิง​สาธารณรัฐ​ประชาชน​จีน​

เมื่อวันที่​ 20​เมษายน​2566​ นายกสมาคมพืชสวน​แห่ง​ประเทศไทย​ได้เข้าชมศูนย์ฝึกอบรมโดรนของเครือบริษัทเฟยหู่ หรือ กองพันเสือบิน ณ​ นครคุนหมิง​สาธารณรัฐ​ประชาชน​จีน​
การนำโดรนไปใช้ในการพัฒนาการเกษตรแบบอัจฉริยะเป็นสิ่งที่จำเป็น โดยการมีความร่วมมือในรูปแบบการเป็นหุ้นส่วนจากการเข้าร่วมในสมาคมโดรนของกองพันเสือบิน ซึ่งอยู่ในเครือบริษัทเฟยหู่ของจีนที่กำลังขยายบทบาทมี่สอดคล้องกับการดำเนินการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลทางการเกษตร มึการจัดนิทรรศการและการแข่งขันการใช้โดรนเพื่อดึงดูดเยาชนคนรุ่นใหม่ให้สนใจในเทคโนโลยีสมัยใหม่ อันจะนำไปสู่การแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีของการใช้โดรนด้านการเกษตรร่วมมือกันจัดทำตำราการเรียนการสอนเกี่ยวกับโดรน เพื่อความก้าวในประยุกต์ใช้ด้านเทคโนโลยีการเกษตร