สมาคมพืชสวน​แห่ง​ประเทศไทย​ขอขอบคุณ​ ท่านรองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร (นายภัสชญภณ หมื่นแจ้ง) ที่ได้ให้เกียรติกล่าวเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ขั้นตอนและเอกสารการส่งออกผักและผลไม้ไปต่างประเทศ​

วันที่ 15 – 16 กุมภาพันธ์ 2566​ ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา​ กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร
กรมวิชาการเกษตร​ การอบรมเชิงปฎิบัติการครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากกรมวิชาการเกษตร กรมการค้าต่างประเทศ กรมศุลกากร สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย (TACBA) และวิทยากรจากสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย
ผู้ลงทะเบียนเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ ได้แก่ เกษตรกร ผู้ประกอบการ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานบริษัทส่งออก นิสิตนักศึกษา และผู้สนใจส่งออกผักผลไม้ไปต่างประเทศ จำนวน 84 คน