Thai-PAN คือใคร?

ทำไมให้แต่ข้อมูลเชิงลบต่อภาคการเกษตรไทยมาโดยตลอด

ทำไมไม่ตรวจสอบ ผัก ผลไม้ หรือพืชผลชนิดต่าง ๆ ที่นำเข้าจากต่างประเทศบ้าง?

Thai-PAN มีความประสงค์ดีหรือมีเจตนาร้ายต่อเกษตรกรไทยกันแน่”

 

**********************************************************************************

 

ข้อเท็จจริง

เครือข่ายเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืช (Thailand Pesticide Alert Network, Thai-PAN) ได้รับเงินสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ดำเนินงานร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) มูลนิธิชีววิถี กระทรวงสาธารณสุข คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ในการดำเนินการวิจัยและหาข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ เช่น การสุ่มตัวอย่างผักผลไม้ในตลาดมาตรวจหาการปนเปื้อนของสารฯ การตรวจเลือดผู้บริโภค การประเมินพิษของสารต่อมนุษย์และสรุปข้อมูลทั้งที่ได้จากผลงานวิจัย และการตรวจเอกสาร และรายงาน โดยจัดประชุมประจำปี และออกสื่อ โดยใช้กลยุทธ์ทำให้สังคมแตกตื่น ด้วยการใช้ข้อมูลเชิงลบของสารฯ แต่ละชนิดออกสื่อในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้มีการยกเลิกใช้สารฯ นั้น ๆ

 

     สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย ได้ทำหน้าที่เป็นองค์กรวิชาชีพด้านการเกษตร จดทะเบียนก่อตั้งสมาคมเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2527 ได้พิจารณาเห็นว่า จำเป็นต้องออกมาให้ข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงตามหลักวิชาการในการใช้ปัจจัยการผลิต และผลกระทบที่จะเกิดต่อพี่น้องเกษตรกร โดยไม่จำเป็นจะต้องได้รับการสนับสนุนจาก สสส. ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณจากภาษีบาป เหมือนกับที่ สสส. ให้การสนับสนุนกลุ่ม NGO ต่าง ๆ โดยเฉพาะกรณีที่องค์กรนี้เคยให้ทุนสนับสนุนแก่ รศ. ดร. ตีรณ  พงศ์เมฆพัฒน์ และคณะ จากคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในโครงการนโยบายสาธารณะเพื่อความปลอดภัยด้านอาหาร และเศรษฐกิจการค้าที่ยั่งยืน เมื่อปี พ.ศ. 2550 จนทำให้เป็นที่มาของร่าง พ.ร.บ. กองทุนส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน พ.ศ. ……………. ซึ่งมีความมุ่งหมายหลักคือ การเก็บภาษีนำเข้าปุ๋ยเคมี สารเคมี ป้องกันกำจัดโรคแมลงศัตรูพืช แต่สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย ได้ออกไปเป็นแกนหลักในการคัดค้าน ต่อต้าน พ.ร.บ. ดังกล่าว จนต้องยกเลิกไป เมื่อปี พ.ศ. 2550

 

และบัดนี้ วงจรดังกล่าว หรือกระบวนการของกลุ่มคนเหล่านี้ กำลังกลับมาใหม่และมีอิทธิพลมากยิ่งขึ้น สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย จึงจำเป็นต้องออกมาปกป้องภาคเกษตรกรรมและพี่น้องเกษตรกรไทย ซึ่งเป็นผู้ที่ด้อยโอกาสที่สุดในสังคมไทย

 

สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย

26 มีนาคม 2561