สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทยประกาศเกียรติคุณ 2 ปรมาจารย์ วงการพืชสวน

ศาสตราจารย์ ระพี สาคริก

ดร. ณรงค์ โฉมเฉลา

สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทยประกาศเกียรติคุณ 2 ปรมาจารย์ วงการพืชสวน

                เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม  2560  สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทยได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 ณ โรงแรมมิราเคิล  แกรนด์  ถนนวิภาวดีรังสิต เขตบางเขน  กรุงเทพมหานคร พร้อมทั้งประกาศเกียรติคุณบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับวงการพืชสวนของประเทศไทยทั้งในระดับประเทศ และนานาชาติ 2 ท่าน  ได้แก่  ศาสตราจารย์ ระพี  สาคริก และ  ดร. ณรงค์  โฉมเฉลา

                ศาสตราจารย์ ระพี  สาคริก

                ศาสตราจารย์ ระพี  สาคริก  อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  และ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เป็นผู้บุกเบิกวงการกล้วยไม้ของไทยให้เป็นที่รู้จักไปทั่วโลก  โดยท่านเริ่มศึกษาวิจัยค้นคว้ากล้วยไม้ด้วยตนเองตั้งแต่สมัยเริ่มรับราชการใหม่ ๆ  ที่สถานีทดลองกสิกรรมแม่โจ้   จังหวัดเชียงใหม่  จนกล้วยไม้กลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของท่าน  ท่านได้อุทิศแรงกายแรงใจ กำลังสติปัญญาวิจัยเกี่ยวกับกล้วยไม้ตลอดมา จนเป็นที่ยอมรับจากวงการกล้วยไม้ของโลกว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกล้วยไม้มากที่สุดท่านหนึ่ง

                ผลงานการค้นคว้าวิจัย ส่งเสริมกล้วยไม้ในด้านต่าง ๆ ของศาสตราจารย์ระพี  สาคริก  ทั้งการปรับปรุงพันธุ์  ขยายพันธุ์  และการส่งออกกล้วยไม้  ทำให้กล้วยไม้ไทยกลายเป็นสินค้าเกษตรส่งออกที่สำคัญชนิดหนึ่งที่ทำรายได้ให้กับประเทศปีละนับหมื่นล้านบาท

                ศาสตราจารย์  ระพี  สาคริก  ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  พระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา  สาขาเกษตรศาสตร์ เมื่อปี พ.ศ. 2511  และโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในปี พ.ศ. 2513  สำหรับวงการเกษตร  ศาสตราจารย์  ระพี  สาคริก  ได้รับยกย่องให้เป็นปูชนียบุคคล และเป็น “บิดาแห่งกล้วยไม้ไทย”

                ศาสตราจารย์ ระพี  สาคริก  ถึงแก่อนิจกรรม  เมื่อวันที่  17  กุมภาพันธ์  2561  ด้วยอาการติดเชื้อในกระแสโลหิต  สิริรวมอายุ  95  ปี

               

                ดร.ณรงค์  โฉมเฉลา 

                ดร. ณรงค์  โฉมเฉลา  อายุ 83 ปี  จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขากสิกรรมและสัตวบาล (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (รุ่นที่ 12)  ปริญญาโท สาขาพันธุศาสตร์ มหาวิทยาลัยฮาวาย   และปริญญาเอก สาขาพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยชิคาโก  อดีตเป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัย Northern Illinois  สหรัฐอเมริกา ผู้อำนวยการวิจัย สถานีวิจัยผลิตผลเกษตรเขตร้อน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ประยุกต์แห่งประเทศไทย            รองผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย  นักเกษตรอาวุโส องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO)

                ดร.ณรงค์  โฉมเฉลา  มีผลงานทั้งในระดับประเทศ และนานาชาติมากมาย  ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพืชสวนมีผลงานที่สำคัญ คือ  เป็นประธานเครือข่ายพืชปลูกพื้นเมืองไทย ประธานชมรมอนุรักษ์และพัฒนาน้ำมันมะพร้าวแห่งประเทศไทย  ที่ปรึกษาสมาคมพืชสวนแห่งประทศไทย สมาคมไม้ประดับแห่งประทศไทย  สมาคมพฤกษศาสตร์แห่งประทศไทย สมาคมพันธุศาสตร์แห่งประทศไทย

                ดร. ณรงค์  โฉมเฉลา  เป็นผู้ก่อตั้งชมรมอนุรักษ์และพัฒนาน้ำมันมะพร้าวขึ้นเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2550  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม เสาะหา พัฒนา และสนับสนุนความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีการผลิตน้ำมันมะพร้าว  เป็นแหล่งแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ เกี่ยวกับน้ำมันมะพร้าวระหว่างผู้ประกอบการการผลิตน้ำมันมะพร้าวให้แก่ประชาชน และองค์กรต่างๆ เป็นแหล่งบริการความรู้เรื่องน้ำมันมะพร้าวให้แก่ประชาชนและองค์กรต่างๆทั้งราชการและเอกชน เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ในการวิจัยค้นคว้า การผลิต มาตรฐานและการจำหน่ายน้ำมันมะพร้าว

                ดร.ณรงค์  โฉมเฉลา  อุทิศตนให้กับการทำงานส่งเสริมการบริโภคน้ำมันมะพร้าว โดยการเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับน้ำมันมะพร้าวมากกว่า 100 ครั้ง  เขียนบทความวิชาการเกี่ยวกับน้ำมันมะพร้าวมากกว่า 30 เรื่อง จัดทำ CD ความรู้เกี่ยวกับน้ำมันมะพร้าว จัดสัมมนาวิชาการที่เกี่ยวข้องกับน้ำมันมะพร้าวในประเทศ จัดสัมมนานานาชาติเรื่องน้ำมันมะพร้าว จำนวน 2 ครั้งที่ประเทศไทย  จัดทัศนศึกษาดูงานการผลิตมะพร้าว น้ำมันมะพร้าว และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง/ปี  และเคยนำสมาชิกร่วมจัดนิทรรศการในการประชุมมะพร้าวนานาชาติที่เมืองบาหลีประเทศอินโดนีเซีย เพื่อให้สมาชิกฯ ได้รับความรู้ในเรื่องการสกัดน้ำมันมะพร้าว รวมทั้งการผลิตมะพร้าวในประเทศไทย