ป่าสักนวมินทรราชินี

 

ป่าสักนวมินทรราชินี

ในปี พ.ศ. 2549 กรมอุทยานแห่งชาติฯ ได้สำรวจพบป่าสักผืนใหญ่ ในพื้นที่ป่าลุ่มน้ำปาย อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน ระดับความสูง 300-1,300 เมตร มีไม้สักขนาดใหญ่ขึ้นอยู่หนาแน่น ในพื้นที่รวมกว่าสามแสนไร่ เป็นป่าสักที่ใหญ่ที่สุดในโลก มูลค่าหลายแสนล้านบาท กว้างขวางเกินกว่าที่จะอนุรักษ์ไว้ได้ จึงได้ขอพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณ จากสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ให้ทรงช่วยอนุรักษ์ผืนป่านี้ไว้

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของป่าผืนนี้ เมื่อวันที่ 18 ก.พ. 2553 ทรงรับโครงการไว้ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และพระราชทานนามป่าสักใหญ่นี้ว่า “ป่าสักนวมินทรราชินี” ด้วยพระบารมี ได้ช่วยอนุรักษ์ผืนป่านี้ไว้อย่างสมบูรณ์ อันจะเป็นสมบัติของลูกหลานไทยและของโลกอีกตราบนานเท่านาน