ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ต้นฤดู: ได้ทั้งผลผลิตและราคา

 

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ต้นฤดู: ได้ทั้งผลผลิตและราคา

อนันต์ ดาโลดม
นายกสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย
12 พฤศจิกายน 2561

                ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ที่เกษตรกรเริ่มปลูกตั้งแต่เดือนมิถุนายน – กรกฎาคม ขณะนี้ เกษตรกรเริ่มเก็บเกี่ยวแล้ว นับว่าเป็นปีทองของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เพราะ
                ตั้งแต่ช่วงเดือนมิถุนายน – กันยายน ฝนตกอย่างสม่ำเสมอ คือ ฝนดีติดต่อกันมาหลายเดือน ทำให้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ปลูกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเฉพาะที่จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นแหล่งปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เจริญงอกงามดี ติดดอกออกฝักสม่ำเสมอ ในช่วงเดือนตุลาคม – ต้นเดือนพฤศจิกายน ฝนตกน้อย ทำให้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่เริ่มสุกในระยะเวลาดังกล่าว จนถึงขณะนี้มีความชื้นต่ำ ทำให้ได้คุณภาพข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ดีทั้งน้ำหนักและคุณภาพ
                เกษตรกรอำเภอวังน้ำเขียว เริ่มเก็บเกี่ยวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ซึ่งเร็วกว่าทุก ๆ ปี โดยปกติเกษตรกรจะเก็บเกี่ยวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ประมาณเดือนธันวาคมเป็นต้นไป ผมได้สอบถามเกษตรกรที่เก็บข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในช่วงนี้ว่า ทำไมรีบขาย ก็ได้ความว่า ราคา ณ ความชื้นประมาณ 30% (ซึ่งถือว่ามีความชื้นสูง) จะได้ราคาที่หน้าโรงงานกิโลกรัมละ 7.00-7.50 บาท ซึ่งนับว่าเป็นราคาที่ดีมาก และถ้าความชื้นอยู่ที่ 20% ราคากิโลกรัมละประมาณ 8.00-8.50 บาท
                นับว่าเป็นปีทองของพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และหวังว่าราคาจะดีอย่างนี้ตลอดไปจนเกษตรกรเก็บเกี่ยวผลผลิตทั้งหมด จนถึงต้นปี 2562
                ต้องขอแสดงความยินดีต่อท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ท่านมอบนโยบายการขยายพื้นที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และนโยบายดังกล่าว ประสบความสำเร็จ เกษตรกรได้ทั้งปริมาณผลผลิตที่ดีและราคาสูง ขอเอาใจช่วยให้นโยบายการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ทดแทนพื้นที่การทำนาปรัง ประสบความสำเร็จ ขอให้เกษตรกรได้ทั้งผลผลิตและราคาเช่นเดียวกับข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในช่วงต้นฝนและกลางฝน ที่เกษตรกรกำลังมีความสุขอยู่ในขณะนี้

***********************************************