การเสวนา เรื่อง ไทยจะเป็นมหาอำนาจทางการเกษตร (ในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี) ได้อย่างไร

 

สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย จัดการเสวนา เรื่อง ไทยจะเป็นมหาอำนาจทางการเกษตร (ในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี) ได้อย่างไร 

                วันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องรวงข้าว ชั้น ๒ อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายลักษณ์ วจนานวัช) ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการเสวนา มีผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่านให้เกียรติร่วมเป็นวิทยากร และมีผู้เข้าร่วมการเสวนาจำนวน 144 คน

ดาวน์โหลดรายงานการประชุม