สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทยได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562-2564 และเลือกตั้งนายกสมาคมฯเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2565 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์