ผู้มีคุณูปการกับสมาคม

 

ผู้มีคุณูปการกับสมาคม

ในวาระที่สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย มีอายุครบ 35 ปี กรรมการบริหารของสมาคมฯ มีมติเห็นสมควรจะมอบโล่ประกาศเกียรติคุณผู้มีคุณูปการต่อสมาคม ซึ่งทุกท่านได้ทำคุณประโยชน์ให้แก่สมาคมมายาวนานหลายปี เป็นกรรมการที่ปรึกษาให้แก่สมาคม ประชุมให้คำปรึกษาความคิดเห็นข้อเสนอแนะที่ดีและมีประโยชน์ ซึ่งสมาคมได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ 4 ท่าน ดังนี้

อาจารย์เกษม  จันทรประสงค์ อดีตข้าราชการกรมกสิกรกรรม (ปัจจุบันคือกรมวิชาการเกษตร) เป็นผู้ร่วมก่อตั้งสมาคมไม้ดอกไม้ประดับแห่งประเทศไทย เมื่อปี 2518 โดยดำรงตำแหน่งอุปนายกถึง 10 ปี นายกสมาคม8 ปี และปัจจุบันเป็นที่ปรึกษาสมาคมพฤกษชาติแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นเวลา 10 ปี ที่ปรึกษาสมาคมกล้วยไม้แห่งประเทศไทย และที่สำคัญเป็นที่ปรึกษาสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทยมามากกว่า 15 ปี เป็นผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่วงการพืชสวนและสมาคมฯอย่างมาก

รศ.ดร.สุรพงษ์  โกสิยะจินดา อดีตเป็นอาจารย์สอนที่ภาควิชาพืชสวน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน สอนวิชา วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวผลิตผลสด และวิชาคุณภาพผัก ผลไม้สดครั้งแรกในไทย เป็นหัวหน้าภาควิชาพืชสวน อาจารย์พิเศษที่มหาวิทยาลัยมหิดล โครงการนานาชาติและ AIT ปฏิบัติงานที่โครงการวิจัยเกษตรที่สูงมูลนิธิโครงการหลวงมากกว่า25 ปี ต่อมาทำวิจัยทุน USDA และ UNDP นอกจากนั้นเป็นวิทยากรพิเศษให้แก่กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงศึกษาธิการ สมาคมต่าง ๆ เป็นที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญระยะสั้น ที่ประเทศ ฟิจิ อินโดนีเซีย และอิตาลี เป็นผู้แทนไทยคณะทำงานพืชสวนหลังการเก็บเกี่ยวของ ASEAN – Australion Food Handing Project มากกว่า 10 ปี ปัจจุบันเป็นข้าราชการบำนาญ ชาวสวน นักเขียนอิสระ ที่ปรึกษาอนุกรรมการกลั่นกรอง มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ที่เชิญ และที่สำคัญเป็นที่ปรึกษาสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย

คุณวิโรจน์  หิรัญยูปกรณ์       ประกอบธุรกิจจัดตั้งบริษัทอีคลิปส์ จำกัด ตัวแทนจำหน่ายปุ๋ยวูซาล เป็นอาหารพืชโดยเฉพาะพืชสวน เช่น กล้วยไม้ มะม่วง ลำไย ฝรั่ง เป็นต้น เป็นเกษตรกรทำสวนปลูกกล้วยไม้ ผลไม้ต่าง ๆ เพื่อทดสอบปุ๋ยวูซาลของบริษัท จะได้แนะนำลูกค้าที่เป็นเกษตรกรเช่นกันอย่างถูกต้อง และได้เป็นอุปนายกสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทยและรักษาการนายกสมาคมฯ ในช่วงปี พ.ศ.2544 ซึ่งในช่วงรักษาการนายกสมาคมฯ ได้ดำเนินการปรับปรุงระบบบัญชีการเงินของสมาคมฯให้เป็นไปตามหลักการบัญชีมาตรฐานและมีการตรวจสอบบัญชีอย่างถูกต้อง ซึ่งได้ใช้มาจนถึงทุกวันนี้ ปัจจุบันยังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาของสมาคมฯและช่วยสนับสนุนกิจกรรมตลอดมา

คุณวิรัช  จันทรัศมี เป็นกรรมการที่ปรึกษาบริษัทเวท อะกริเทค จำกัด บริษัทแอฟ อี ฟาร์ม่า จำกัด และ บริษัท ยูนิไลฟ์ อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด นอกจากนั้นยังเป็นที่ปรึกษาของสมาคมต่าง ๆ เช่น สมาคม
นักโรคพืชแห่งประเทศไทย สมาคมกีฎและสัตววิทยาแห่งประเทศไทย และในปี พ.ศ.2548 ถึงปัจจุบันเป็นอุปนายกสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย และเคยเป็นกรรมการฝ่ายต่างประเทศของสมาคมฯ ร่วมพิจารณาตรวจบทความวิชาการด้านพืชสวนในทุกการประชุมที่สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทยร่วมดำเนินการหรือเป็นเจ้าภาพจัดประชุม ปัจจุบันเป็นอุปนายกสมาคมร่วมประชุมให้ความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ในการบริหารและดำเนินงาน สนับสนุนกำลังกาย กำลังทรัพย์ ให้แก่สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทยอย่างดียิ่งตลอดมา บุคคลทั้ง 4 ท่าน จึงเป็นผู้มีคุณูปการก่อให้เกิดประโยชน์ต่อวงการพืชสวนและสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทยอย่างมาก สมควรที่จะได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติอย่างยิ่ง ในวาระครบรอบ 35 ปี สมาคมฯ นอกจากนี้สมาคมฯ ยังได้มอบโล่ขอบคุณผู้ที่สนับสนุนเงินรายละ 100,000 บาท เพื่อใช้ในการดำเนินงานจัดประชุมและพิมพ์หนังสือที่ระลึก 35 ปี จำนวน 6 รายได้แก่ ครอบครัวดาโลดม บริษัทโซตัส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด บริษัทไทยธรรม อัลไลแอนซ์ จำกัด บริษัท เดอะมอล์ กรุ๊ป จำกัด บริษัทไดนามิคกรุ๊ปโปรดักส์ จำกัด และคุณลักขณา  นะวิโรจน์ สมาคมฯขอขอบคุณเป็นอย่างมาก และจะระลึกถึงคุณงามความดีที่ท่านได้มอบให้แก่สมาคมฯ ตลอดไป