ระวัง ดาบนั้นคืนสนอง

 

ระวัง: ดาบนั้นคืนสนอง

กรณีสารกำจัดวัชพืช “พาราควอต” “คลอร์ไพริฟอส” และ “ไกลโฟเสต”

อนันต์  ดาโลดม

นายกสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย

วันที่ 17 พฤษภาคม 2561

***********************************************************

 

วันพุธที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 จะมีการประชุมคณะกรรมการวัตถุอันตราย เพื่อพิจารณาข้อเสนอของคณะกรรมการขับเคลื่อนปัญหาการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชที่มีความเสี่ยงสูง ที่เสนอยกเลิกการใช้สาร “พาราควอต” และ “คลอร์ไพริฟอส” รวมทั้งจำกัดการใช้สาร “ไกลโฟเสต” อย่างเข้มงวด ซึ่งกระบวนการนี้ ได้ใช้เวลาดำเนินการมากว่า 2 ปี

คณะกรรมการวัตถุอันตราย จะมีมติออกมาอย่างไรก็ตาม แต่เรื่องนี้คงไม่จบเพียงเท่านี้ เพราะเมื่อได้ไปดูเรื่องราวทั้งหมด มตินี้มาจากข้อเสนอของคณะกรรมการขับเคลื่อนปัญหาการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชที่มีความเสี่ยงสูง ที่แต่งตั้งโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ตามคำสั่งกระทรวงสาธารณสุขที่ 2383 /2559 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2559 แต่เป็นที่น่าแปลกใจว่ากรรมการชุดนี้ มีจำนวนทั้งสิ้น 21 คน มาจากกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 13 คน และที่น่าแปลกใจมากกว่าคือ การแต่งตั้ง นางสาวปรกชล  อู๋ทรัพย์ ผู้ประสานงาน Thai-PAN ซึ่งเป็น NGO ผู้ที่ออกมาให้ข้อมูลข่าวสารที่มีอคติและพยายามสร้างภาพความเลวร้ายของสารกำจัดศัตรูพืชติดต่อกันมาหลาย 10 ปี โดยมีเป้าหมายคือต้องการให้ภาคเกษตรไทยดำเนินไปในทิศทางที่กลุ่มคนและองค์กรเหล่านี้ต้องการ และ Thai-PAN ไม่ใช่องค์กรที่ตั้งขึ้นอย่างถูกต้องตามกฎหมาย สามารถเข้ามาเป็นกรรมการและเลขานุการร่วมของคณะกรรมการฯ ชุดนี้ ได้อย่างไร

และที่น่าเศร้าใจคือ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนที่ลงในหนังสือพิมพ์แนวหน้า คอลัมน์ แตกใบอ่อน : ชี้ขาดสารพิษ วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 มีความตอนหนึ่งว่า “ที่สำคัญหากจะมาบอกว่า การใช้สารทดแทนแพงกว่า ก็ต้องเลือกเอาว่า ระหว่างราคาที่แพงกว่าเดิม กับสุขภาพประชาชนจะเลือกแบบใด”

คำพูดนี้ ท่านน่าจะนำไปใช้กับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข คือ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ว่าได้ปกป้องผู้บริโภคอย่างที่ท่านต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างโปร่งใสหรือไม่ ท่านควรจะตั้งคำถามว่า ระหว่างสินค้าที่ได้รับการรับรองจาก อย. หรือไม่ได้รับการรับรองที่เป็นของไร้คุณภาพ แต่มีราคาแพง กับสุขภาพประชาชนจะเลือกแบบใด หรือทำไมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขไม่เข้าไปตรวจสอบเรื่องการเก็บค่ารักษาพยาบาลจากผู้ป่วยของโรงพยาบาลเอกชนที่โคตรแพง ท่านควรจะปัดกวาดบ้านเรือนของท่านให้สะอาดเสียก่อน แทนที่จะมาให้ความสำคัญกับเรื่องสารเคมีมากที่สุด ทั้ง ๆ ที่มีหน่วยงานระดับกระทรวง คือ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับผิดชอบอยู่

ไม่ว่ามติของคณะกรรมการวัตถุอันตรายจะออกมาอย่างไรก็ตาม เรื่องนี้จะต้องไปจบที่กระบวนการยุติธรรมอย่างแน่นอน

 

****************************************************************************************