การประชุมสัมมนาเรื่อง “การจำกัดการใช้ไกลโฟเสต ทำไม? ใครได้อะไร? มีทางออกหรือไม่?”

 

การประชุมสัมมนาเรื่อง

“การจำกัดการใช้ไกลโฟเสต ทำไม? ใครได้อะไร? มีทางออกหรือไม่?”

วันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2561

เวลา 08.30 – 16.30 น.

ณ ห้องประชุมใหญ่ กองวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตผลเกษตร

(อาคาร 8 ชั้น) กรมวิชาการเกษตร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

โดย สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย

**************************************

 

หลักการและเหตุผล

ตามที่ เมื่อวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2561 คณะกรรมการขับเคลื่อนปัญหาการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชที่มีความเสี่ยงสูง ของกระทรวงสาธารณสุข เสนอให้มีการจำกัดการใช้สารกำจัดวัชพืชไกลโฟเสต โดยมีเงื่อนไขข้อห้ามประกอบการจำกัดการใช้ คือ 1) ห้ามใช้สำหรับเกษตรกรในพื้นที่สูงและพื้นที่ต้นน้ำ 2) ห้ามใช้ในบริเวณแม่น้ำ ลำคลอง และแหล่งน้ำในพื้นที่ใกล้เคียง 3) ห้ามใช้ในพื้นที่สาธารณะ และ 4) ห้ามใช้ในเขตชุมชน โดยอ้างอิงถึงข้อกังวลด้านสุขภาพ อาทิ องค์การอนามัยโลกกำหนดให้สารไกลโฟเสตเป็นสารที่น่าจะก่อมะเร็ง และไกลโฟเสตมีความสัมพันธ์กับการเกิดโรค 22 ชนิด อาทิ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง และอัลไซเมอร์ เป็นต้น การเป็นข้อสนับสนุนให้มีการจำกัดการใช้

ข้อเสนอดังกล่าวนี้ ก่อให้เกิดความกังวลในหมู่เกษตรกรและนักวิชาการด้านการเกษตรว่า การจำกัดการใช้ไกลโฟเสต อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อประสิทธิภาพการกำจัดวัชพืช ซึ่งเป็นศัตรูพืชสำคัญที่มีผลต่อผลผลิตและต้นทุนของเกษตรกร และตลอดจนแนวทางการจัดการความเสี่ยงและผลกระทบต่อภาคเกษตรของไทยจากจำกัดการใช้ โดยเฉพาะในด้านความสามารถในการแข่งขันของเกษตรกรไทย และการตรวจสอบย้อนกลับที่มาของสินค้าเกษตรไทย ในขณะที่รายงานการศึกษาอย่างต่อเนื่องจาก หน่วยงานกำกับดูแลระดับชาติและนานาชาติทั่วโลก อาทิ JMPR ขององค์การอนามัยโลก (WHO) และองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO), สหภาพยุโรป, เยอรมนี, สหรัฐอเมริกา, แคนาดา, ออสเตรเลีย, นิวซีแลนด์, เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น เป็นต้น ล้วนแสดงข้อมูลตรงกันว่า ไกลโฟเสตมิได้เป็นสารก่อมะเร็ง และไม่ปรากฏว่า มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่ระบุว่า ไกลโฟเสต ก่อให้เกิดโรคต่าง ๆ ทั้ง 22 โรค ตามที่มีการกล่าวอ้าง และนอกจากนี้ เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ประเทศศรีลังกาที่เคยยกเลิกการใช้ไกลโฟเสตด้วยเหตุผลทางสุขภาพเช่นกัน จนทำให้เกิดผลกระทบอย่างมากต่อเกษตรกร ผลผลิต และการส่งออกสินค้าเกษตรของศรีลังกา ได้มีการพิจารณาให้ยกเลิกการห้ามใช้ไกลโฟเสตในพืชเศรษฐกิจของศรีลังกา

ทั้งนี้ เพื่อให้การพิจารณานโยบายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการไกลโฟเสตในประเทศไทย เป็นไปอย่างถูกต้องบนพื้นฐานข้อมูลวิทยาศาสตร์และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย ซึ่งมีเจตนารมณ์ในการพัฒนาและส่งเสริมความเข้มแข็งของเกษตรกรและความยั่งยืนของการเกษตรไทย บนพื้นฐานของการใช้องค์ความรู้และเทคโนโลยีการเกษตร สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย จึงเห็นควรให้มีการสัมมนาวิชาการ เพื่อเป็นเวทีนำเสนอข้อมูลวิทยาศาสตร์ และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการจำกัดการใช้ พร้อมทั้งข้อเสนอแนะเพื่อนำไปสู่การรักษาผลประโยชน์ของเกษตรกรและภาคเกษตรของไทย บนพื้นฐานของความปลอดภัยต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม โดยมีเกษตรกร นักวิชาการด้านการเกษตร และผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมการสัมมนา

 

 

วัตถุประสงค์ของการสัมมนาวิชาการ

  1. ส่งเสริมการใช้ข้อมูลวิทยาศาสตร์ และการมีส่วนร่วมของเกษตรกร นักวิชาการ และผู้สนใจจากทุกภาคส่วน เพื่อเป็นข้อมูลครบทุกด้านไปประกอบการพิจารณากำหนดนโยบายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการสารกำจัดวัชพืชของประเทศไทย
  2. นำเสนอข้อเสนอแนะเพื่อนำไปสู่การรักษาผลประโยชน์ของเกษตรกรและภาคเกษตรของไทยบนพื้นฐานของความปลอดภัยต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

 

ผู้เข้าร่วมการสัมมนาวิชาการ

เกษตรกร นักวิชาการด้านการเกษตร สมาชิกสมาคม และผู้สนใจทั่วไป จำนวนประมาณ 120 คน

 

ระยะเวลาและสถานที่ในการจัดประชุม

วันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ กองวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตผลเกษตร (อาคาร 8 ชั้น) จตุจักร กรุงเทพฯ

 

งบประมาณในการดำเนินการ

      สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

  1. เพื่อนำข้อมูลไปประกอบการพิจารณากำหนดนโยบายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการสารกำจัดวัชพืชของประเทศไทย
  2. นำเสนอข้อเสนอแนะไปยังผู้มีอำนาจหรือผู้ที่เกี่ยวข้องประกอบการพิจารณา เพื่อนำไปสู่การรักษาผลประโยชน์ของเกษตรกรและภาคเกษตรของไทยบนพื้นฐานของความปลอดภัยต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

 

กำหนดการ

8.30 – 9.20 น.              ลงทะเบียนและรับประทานอาหารว่างเช้า

9.20 – 9.30 น.              เปิดการสัมมนาวิชาการ โดย นายกสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย

9.30 – 9.50 น.           การผลิตและการส่งออกสินค้าเกษตรไทย ยัง (ต้อง) ไปต่อ

                         โดย    นายอนันต์  ดาโลดม

นายกสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย

9.50 – 10.20 น.          ข้อเสนอให้มีการจำกัดการใช้สารกำจัดวัชพืชไกลโฟเสต

                         โดย   นายแพทย์เสรี  ตู้จินดา

ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนปัญหาการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชฯ

10.20 – 10.40 น.         ไกลโฟเสตกับการเกษตรไทย

                         โดย   ศ. ดร. รังสิต  สุวรรณมรรคา

10.40 – 11.00 น.         พักรับประทานอาหารว่าง

 

 

11.00 – 12.30 น.           อภิปรายกลุ่มเรื่อง “การจำกัดการใช้ไกลโฟเสต ทำไม? ใครได้อะไร? มีทางออกหรือไม่?”

                         ประธานการอภิปราย:     นายกสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย

                         ผู้ร่วมอภิปราย:    –  ดร.จรรยา มณีโชติ

                                            นายกสมาคมวิทยาการวัชพืชแห่งประเทศไทย

                                         –  ผู้แทนเครือข่ายเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืช (Thai-PAN)

                                         –  เกษตรกรและผู้ผลิตปาล์มน้ำมัน

                                         –  เกษตรกรและผู้ผลิตมะม่วง

                                         –  เกษตรกรและผู้ผลิตยางพารา

                                         –  เกษตรกรและผู้ผลิตผลไม้เมืองร้อน (ทุเรียน, มังคุด)

12.30 – 13.30 น.           รับประทานอาหารกลางวัน

13.30 – 15.00 น.           ประชุมคณะทำงานเพื่อสรุปเนื้อหาการประชุม และร่างหนังสือถึงรัฐบาล

16.30 น.          ปิดการสัมมนา